Tin Tức

Thông Báo Announcements

* Tập hát cho Lễ Phục Sinh sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật tuần sau, 2/2/20, từ 1:30-2:30. Xin tham dự! Choir practice for Easter starts next Sunday, please join!

* Kính mời Ban Chấp Hành họp lại vào tuần sau, 2/2/20, lúc 1:30PM. Church Board’s prayer meeting is next Sunday, @1:30PM.

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

*Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho:

-sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Linda, Murphy, bé Vincent.

-những người đang về thăm gia đình (anh chị Sung, chị Muội, cô Hân & Cassidy)

-Hội Đồng Huấn Luyện-Bồi Linh cho các Mục Sư & Truyền Đạo của Giáo Hạt VNHK tại Murrieta từ ngày 10 đến 12 tháng 2 năm 2020.

-công việc Chúa tại San Bernardino trong năm 2020

-ban lãnh đạo cùng các mục vụ của Hội Thánh trong năm 2020

-cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ trong năm nay