Tin Lý

Chúng tôi tin:

1. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo, hiện hữu đời đời trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.

2. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thật và Con Người thật. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mari. Ngài đã chết trên thập tự giá, là Đấng Công Bình thay cho kẻ không công bình, như một của lễ thay thế, và tất cả những ai tin nhận Ngài đều được xưng công bình nhờ huyết Ngài. Ngài đã sống lại từ kẻ chết theo lời Kinh Thánh. Hiện nay, Ngài ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm, làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cao cả của chúng ta. Ngài sẽ tái lâm để thiết lập Vương quốc công chính và hòa bình của Ngài.

3. Đức Thánh Linh là một thân vị Thánh, được sai xuống để ở trong, hướng dẫn, dạy dỗ, ban năng lực cho tín hữu và thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công bình, và về sự phán xét.

4. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, vô ngộ từ nguyên bản, đã được linh cảm từng lời bởi Đức Chúa Trời, là sự mặc khải đầy đủ của ý muốn Ngài cho sự cứu rỗi loài người. Kinh Thánh thiết lập một quy luật thánh và duy nhất cho đức tin và sự thực hành của Cơ Đốc nhân.

5. Con người đã được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đã sa ngã trong sự không vâng phục, vì thế phải gánh lấy sự chết thân xác và tâm linh. Mọi người đều được sinh ra trong bản tính tội lỗi, bị phân cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, và chỉ có thể được cứu nhờ sự đền tội của Đức Chúa Jêsus Christ. Phần của những kẻ không ăn năn, vô tín là sự hình phạt đời đời trong sự khốn khổ có thể nhận thức, nhưng những ai tin nhận Chúa đều ở trong niềm vui và hạnh phúc đời đời.

6. Sự cứu rỗi đã được cung ứng cho mọi người trong Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai ăn năn tội, và tin nhận Ngài sẽ được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, được nhận món quà sự sống đời đời, và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

7. Theo ý muốn Đức Chúa Trời, mỗi người tin đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được thánh hóa hoàn toàn, được phân cách khỏi tội lỗi và thế gian, được biệt riêng cho ý muốn Đức Chúa Trời, nhờ đó sẽ nhận được năng quyền để sống đời sống thánh khiết và phục vụ Chúa hữu hiệu. Điều nầy vừa là một sự thay đổi vừa là một kinh nghiệm tiệm tiến được thực hiện trong đời sống người tín hữu theo sau sự tin nhận.

8. Sự quan phòng được thực hiện trong công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ để chữa lành thân thể hư hoại. Sự cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh được dạy trong Thánh Kinh, là đặc ân cho Hội Thánh trong thời đại nầy.

9. Hội Thánh bao gồm tất cả những người tin Đức Chúa Jêsus Christ, được cứu nhờ huyết Ngài và được tái sanh trong Đức Thánh Linh. Đấng Christ là Đầu của Thân Thể, tức là Hội Thánh đã được Ngài sai phái đi khắp thế giới để làm chứng, giảng Tin Lành cho mọi dân tộc. Hội Thánh địa phương là một Thân Thể trong Đấng Christ của những tín hữu hiệp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, để được khai sáng nhờ Lời của Đức Chúa Trời, để cầu nguyện, thông công, công bố Tin Lành, vâng theo giáo huấn của Chúa về lễ báp-têm và tiệc thánh.

10. Sẽ có thân thể phục sinh của người công bình và không công bình, với người công bình, được sống lại để bước vào sự sống, với người không công bình, sống lại để đi vào sự phán xét.

11. Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus Christ sắp xảy ra là một sự kiện cá nhân có thể thấy được vào thời tiền thiên hy niên. Đây là hy vọng hạnh phước của người tín hữu và là lẽ thật sống động khích lệ mỗi người vào nếp sống thánh khiết và sự phục vụ trung tín.

Trích từ “Tuyên Ngôn Đức Tin” của Hội Phước Âm Liên Hiệp – the Christian & Missionary Alliance

We believe:

1. There is one God,(1) who is infinitely perfect,(2) existing eternally in three persons: Father, Son, and Holy Spirit.(3) ([1] Deuteronomy 6:4, [2] Matthew 5:48, [3] Matthew 28:19)

2. Jesus Christ is the true God and the true man.(4) He was conceived by the Holy Spirit and born of the virgin Mary.(5) He died upon the cross, the Just for the unjust,(6) as a substitutionary sacrifice,(7) and all who believe in Him are justified on the ground of His shed blood.(8) He arose from the dead according to the Scriptures.(9) He is now at the right hand of Majesty on high as our great High Priest.(10) He will come again to establish His kingdom, righteousness and peace.(11) ([4] Philippians 2:6–11, [5] Luke 1:34–38, [6] I Peter 3:18, [7] Hebrews 2:9, [8] Romans 5:9, [9] Acts 2:23–24, [10] Hebrews 8:1, [11] Matthew 26:64)

3. The Holy Spirit is a divine person,(12) sent to dwell, guide, teach, empower the believer,(13) and convince the world of sin, of righteousness, and of judgment.(14) ([12] John 14:15–18, [13] John 16:13, Acts 1:8, [14] John 16:7–11)

4. The Old and New Testaments, inerrant as originally given, were verbally inspired by God and are a complete revelation of His will for the salvation of men. They constitute the divine and only rule of Christian faith and practice.(15) ([15] 2 Peter 1:20–21, 2 Timothy 3:15–16)

5. Man was originally created in the image and likeness of God:(16) he fell through disobedience, incurring thereby both physical and spiritual death. All men are born with a sinful nature,(17) are separated from the life of God, and can be saved only through the atoning work of the Lord Jesus Christ.(18) The portion of the unrepentant and unbelieving is existence forever in conscious torment;(19) and that of the believer, in everlasting joy and bliss.(20) ([16] Genesis 1:27, [17] Romans 3:23, [18] 1 Corinthians15:20–23, [19] Revelation 21:8, [20] Revelation 21:1–4)

6. Salvation has been provided through Jesus Christ for all men; and those who repent and believe in Him are born again of the Holy Spirit, receive the gift of eternal life, and become the children of God.(21) ([21] Titus 3:4–7)

7. It is the will of God that each believer should be filled with the Holy Spirit and be sanctified wholly,(22) being separated from sin and the world and fully dedicated to the will of God, thereby receiving power for holy living and effective service.(23) This is both a crisis and a progressive experience wrought in the life of the believer subsequent to conversion.24 ([22] 1 Thessalonians 5:23, [23] Acts 1:8, [24] Romans 6:1–14)

8. Provision is made in the redemptive work of the Lord Jesus Christ for the healing of the mortal body.(25) Prayer for the sick and anointing with oil are taught in the Scriptures and are privileges for the Church in this present age.(26) ([25] Matthew 8:16–17, [26] James 5:13–16)

9. The Church consists of all those who believe on the Lord Jesus Christ, are redeemed through His blood, and are born again of the Holy Spirit. Christ is the Head of the Body, the Church, (27) which has been commissioned by Him to go into all the world as a witness, preaching the gospel to all nations.(28) The local church is a body of believers in Christ who are joined together for the worship of God, for edification through the Word of God, for prayer, fellowship, the proclamation of the gospel, and observance of the ordinances of Baptism and the Lord’s Supper.(29) ([27] Ephesians 1:22–23, [28] Matthew 28:19–20, [29] Acts 2:41–47)

10. There shall be a bodily resurrection of the just and of the unjust; for the former, a resurrection unto life;(30) for the latter, a resurrection unto judgment.(31) ([30] 1 Corinthians 15:20–23, [31] John 5:28–29)

11. The second coming of the Lord Jesus Christ is imminent(32) and will be personal, visible, and premillennial.(33) This is the believer’s blessed hope and is a vital truth which is an incentive to holy living and faithful service.(34) ([32] Hebrews 10:37, [33] Luke 21:27, [34] Titus 2:11–14)

Adopted From The C&MA Doctrinal Statement