SINH HOẠT TRONG TUẦN

Chúa Nhật
09:30 AM – 10:15 AM Trường Chúa Nhật (Tiếng Việt)
10:30 AM – 11:15 AM Thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật (Tổng hợp: English & Vietnamese)

11:15 AM – 12:00 PM Giảng luận (Tiếng Việt) 
12:00 PM – 01:00 PM Thông công ăn trưa

Thứ Tư
08:00 pm – 09:00 PM Học Kinh Thánh – Cầu nguyện

Ban Nam/Nữ giới
01:00 PM – 02:00 PM Sinh hoạt Ban Nam/Nữ giới (4th Sunday)

English Ministry
09:30 AM – 10:30 AM English Ministry Service (1st Sunday)
11:15 AM – 12:00 PM Sunday School