Giá trị Cốt lõi

Những Giá Trị Cốt Lõi

 1. Chúa quan tâm đến người chưa nhận biết Ngài. Chúa muốn họ biết và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình (Lu-ca 19:10).
 2. Cầu nguyện là công tác chính yếu của con dân Chúa (Phi-líp 4:6-7).
 3. Mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa và đều thuộc về Ngài. Chúng ta chỉ là những quản gia (I Sử Ký 29:14).
 4. Biết và vâng theo Lời Chúa là điều thiết yếu cho tất cả những thành công thật (Giô-suê 1:8).
 5. Việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh đòi hỏi sự huy động của mỗi một môn đệ trưởng thành (Ma-thi-ơ 28:19).
 6. Nếu không có sự giúp sức bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta không làm gì được cả (I Cô-rinh-tô 2:4-5).
 7. Để đạt được mục đích của Chúa, chúng ta phải liều lĩnh trong đức tin. Điều này luôn bao gồm sự thay đổi (Hê-bơ-rơ 11:6).

Our Core Values

 1. Lost people matter to God. He wants them found (Luke 19:10).
 2. Prayer is the primary work of the people of God (Philippians 4:6-7).
 3. Everything we have comes from God and belongs to Him. We are only stewards (1 Chronicles 29:14).
 4. Knowing and obeying God’s Word is fundamental to all true success (Joshua 1:8).
 5. Completing the Great Commission will require the mobilization of every fully devoted disciple (Matthew 28:19).
 6. Without the empowerment of the Holy Spirit, we can accomplish nothing (1 Corinthians 2:4-5).
 7. Achieving God’s purpose involves taking faith-filled risks. This always involves change (Hebrews 11:6).

Adopted from Core Values of the C&MA