Bánh Hằng Sống


“Bánh Hằng Sống”

KT: Giăng 6:30-40
MS Hoàng Ngọc Kha

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát.” (c.35)

1. Không tin dẫn đến nhiều việc làm gian ác (c.30-31)
2. Tâm linh được sống nhờ bánh đến từ trời (c.32-33)
3. Người tin Chúa Jesus là người đã được Đức Chúa Trời chọn trước (c.34-37)
4. Người tin Chúa Jesus thật sẽ không mất sự cứu rỗi (c.38-40)

ÁP DỤNG:
– Sự thành kiến, chống đối, và không tin lẽ thật về Đức Chúa Jesus sẽ dẫn đến sự mù lòa của tâm linh và sự hư mất của linh hồn.  Sự sống mỗi ngày và sự sống đời đời mà chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời trong Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
– Không ai tự mình có thể đến với Đức Chúa Jesus nếu không nhờ Đức Chúa Trời ban ơn, và cũng không ai có thể xưng Chúa Jesus là Chúa nếu không nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ.
– Đức Chúa Jesus là Đấng duy nhất có quyền năng để cứu, có thẩm quyền để giữ những ai tin nhận Ngài cho đến cuối cùng.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 20 tháng 1 năm 2019