Thức ăn Thuộc Thể hay Thuộc Linh?


“Thức ăn Thuộc Thể hay Thuộc Linh?”

KT: Giăng 6:22-29
MS Hoàng Ngọc Kha

“Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi.” (c.27)

1. Tìm Chúa Giê-xu với động cơ sai trật (c.22-26)
2. Quan tâm về thức ăn thuộc linh sẽ dẫn đến sự sống đời đời (c.27)
3. Tin nhận Chúa Giê-xu tức là làm công việc của Đức Chúa Trời (c.28-29)

ÁP DỤNG:
– Đừng để nhu cầu của thân thể trở thành trọng tâm của đời sống, mà coi thường hoặc bỏ qua nhu cầu tâm linh và linh hồn.
– Hãy tìm kiếm Chúa Jesus mỗi ngày trong lời Kinh Thánh để được sự sống dư dật và sự sống đời đời.
– Ăn gì, uống gì, mặc gì là cách sống của những người không tin Chúa Giê-xu. Là người đã tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cần chọn lựa cách sống khôn ngoan, để giá trị đời đời trên giá trị tạm bợ, bằng cách giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày trong thờ phượng và trong hầu việc.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 13 tháng 1 năm 2019