Gặp Cứu Chúa


“Gặp Cứu Chúa”

KT: Lu-ca 2:8-20
MS Hoàng Ngọc Kha

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (c.20)

1. Bọn chăn chiên được thiên sứ báo tin (c.8-14)
2. Bọn chăn chiên đến gặp Hài Nhi Cứu Chúa (c.15-16)
3. Bọn chăn chiên làm sáng danh Đức Chúa Trời (c.17-20)

ÁP DỤNG:
– Qua phần Kinh thành nầy giúp chúng ta hiểu biết gì về tấm lòng, và chương trình của Đức Chúa đối với chúng ta?
– Chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng với sự ban cho vĩ đại của Đức Chúa Trời qua Con Một của Ngài?

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 23 tháng 12 năm 2018