Giáng Sinh


“Giáng Sinh”

KT: Lu-ca 2:1-7
MS Hoàng Ngọc Kha

Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.” (c.7)

I. Chiếu chỉ kiểm tra dân số (c.1-2)
II. Mọi người trở về quê quán dăng ký (c.3-5)
III. Ngày san để của Ma-ri đã đến (c.6-7)

ÁP DỤNG:
– Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang tể trị, cầm quyền, và điều khiển mọi việc làm của vua chúa, và các bậc cầm quyền trên thế gian để thực thi ý chỉ của Ngài.
“Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài” (Châm ngôn 21 :1)
– Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn thành tín với lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện và làm ứng nghiệm mọi điều trong chương trình và thời điểm của Ngài.
“…lời của Ta…đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn.  Và hoàn thành việc Ta giao” (Ê-sai 55 :11)
– 
Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Jesus. Qua Đức Chúa Jesus, chúng ta nhận được sự tha tội, sự cứu rỗi, và sự sống đời đời.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 16 tháng 12 năm 2018