Giải Thích


“Giải Thích”

KT: Ma-thi-ơ 1:18-25
MSNC Hoàng Ngọc Kha

Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (c.23)

KT GIẢI THÍCH VỀ SỰ GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHÚA GIÊXU
1. Sự chịu thai của Mari (c.18)

2. Sự bối rối của Giô sép (c.19- 20)
3. Ý nghĩa tên “Jêsus” và “Em-ma-nu-ên” (c.21-23)
4. Sự vâng lời của Giô sép. (c.24-25)

ÁP DỤNG:
– Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus – bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, qua nữ đồng trinh – là điều mầu nhiệm và kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm chứ không phải là chuyện huyền thoại hoặc giả tưởng.
– Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Jesus thực hiện, và Đức Thánh Linh đã đồng công trong sự nhập thể (vào trong thế gian) của Đức Chúa Jêsus Christ. 
– Để bày tỏ chính Ngài và để cứu rỗi cả nhân loại, Đức Chúa Jesus phải trở thành người. Chính Ngài là Chúa Cứu Thế của nhân loại. 
– Vì Đức Chúa Trời đã dùng Giô-sép và Ma-ri, là những con người bình thường có tấm lòng vâng phục, Ngài cũng có thể dùng đời sống chúng ta để làm thành chương trình và ý muốn tốt đẹp của Ngài – chỉ cần chúng ta hết lòng vâng phục và tin cậy Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 9 tháng 12 năm 2018