Báo Tin


“Báo Tin”
KT: Lu-ca 1:26-38
MSQN Hoàng Ngọc Kha

Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao.” (c.31-32a)

ĐỨC CHÚA JESUS
1. Được sanh bởi nữ đồng trinh

2. Được sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh
3. Được đặt tên là Jesus.
4. Sẽ được cao trọng
5. Được xưng là Con Đấng rất cao
6. Phải được xưng là Con Đức Chúa Trời.
7. Được ban cho ngôi Đa-vít.
8. Sẽ cai trị nhà Gia-cốp.
9. Nước Ngài còn lại đời đời.

ÁP DỤNG:
 – Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã làm ứng nghiệm lời Ngài hứa.  Chúng ta nên tin cậy tuyệt đối vào lời hứa của Ngài.
– Trong khi còn có cơ hội, chúng ta hãy rao truyền sự giáng sinh mầu nhiệm và công cuộc cứu rỗi nhân loại của Chúa Jesus.

– Chúa Jêsus là Đấng rất cao trọng, Ngài có trọn thẩm quyền để hủy diệt những ai không tin, và ban thưởng cho những ai tin và yêu mến Ngài. Chúng ta nên hết lòng tôn kính, thờ phượng, và hầu việc Ngài.
– Chúa Jêsus sẽ trở lại lần thứ hai trên đất. Chúng ta nên sống trong sự trông đợi và chuẩn bị sẵn sàng để gặp Chúa.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 2 tháng 12 năm 2018