Đi Bộ Trên Mặt Biển

“Đi Bộ Trên Mặt Biển”
KT: Giăng 6:16-21
MS Hoàng Ngọc Kha

Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là Ta đây, đừng sợ chi!” (c.20)

1. Các môn đồ xuống thuyền (c.16-17)
2. Các môn đồ gặp sóng lớn (c.18-19)
3. Các môn đồ đến nơi đã định (c.20-21)

ÁP DỤNG:
– Bạn có sẵn lòng vâng phục Chúa Jesus và làm theo lời Ngài phán dạy không?
– Bạn có tin rằng Chúa Jesus có quyền năng để dẹp tan những cơn bão trong đời sống của bạn không?
– Bạn có bằng lòng sấp mình xuống thờ phượng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời không?     

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 18 tháng 11 năm 2018