Tại Sao Họ Không Tin?


“Tại Sao Họ Không Tin?”

KT: Giăng 5:41-47
MS Hoàng Ngọc Kha

Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? (c.44)

I. LÝ DO HỌ KHÔNG TIN CHÚA GIÊ-XU (c.41-44; 46-47)
a. Vì trong lòng họ không có sự yêu mến Đức Chúa Trời (c.41-42)
b. Vì họ nhận lấy con người thay vì Chúa Jesus (c.43)
c. Vì họ thích nhận sự vinh hiển lẫn nhau (c.44)
d. Vì họ không tin lời Kinh thánh nói về Chúa Jesus (c.46-47)

II. HẬU QUẢ CỦA SỰ KHÔNG TIN CHÚA GIÊ-XU (c.45)
a. Môi-se sẽ tố cáo họ.
b. Họ sẽ bị đoán xét.

ÁP DỤNG:
– Chúng ta đáp ứng với tấm lòng yêu kính Chúa Jesus, tiếp nhận Chúa Jesus, tìm kiếm sự vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời, và hết lòng tin Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời.
– Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus tức là tiếp nhận Đức Chúa Trời, và ngược lại khi chúng ta khước từ Chúa Jesus từc là chúng ta khước từ Đức Chúa Trời.
– Nếu chúng ta không tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa cho đời sống mình thì hậu quả sẽ là sự định tội, sự chết, và sự hư mất đời đời trong địa ngục.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 4 tháng 11 năm 2018