Những Lời Làm Chứng Về Đức Chúa Giê-xu


“Những Lời Làm Chứng Về Đức Chúa Giê-xu”

KT: Giăng 5:30-40
MS Hoàng Ngọc Kha

Vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời.” (c.40)

1. Đức Chúa Trời làm chứng về Chúa Jesus (c.32, 37-38)
2. Giăng Báp tít làm chứng về Chúa Jesus (c.33-35)
3. Việc làm Chúa Jesus làm chứng về Ngài (c.36)
4. Kinh thánh làm chứng về Chúa Jesus (c.39, 40)

ÁP DỤNG:
– Những lời làm chứng về Đức Chúa Jesus là sự thật, chắc chắn, rõ ràng, và đầy thẩm quyền. Đức Chúa Jesus thật là Đức Chúa Trời.  Ngài có cùng bản tánh với Đức Chúa Trời và Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời trong quyền năng, thẩm quyền và phán xét.
– 
Vì Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đáng được tôn kính, thờ phượng và hầu việc. Nếu chúng ta không tôn kính Chúa Jesus thì chúng ta cũng không tôn kính Đức Chúa Trời. Ai tin Đức Chúa Jesus thì có sự sống; ai không tin Ngài thì không có sự sống.  

– Khi chúng ta tiếp nhận, tin cậy lời chứng về Chúa Jesus tức là chúng ta đang làm chứng về Ngài. Xin Chúa ban ơn, và giúp đỡ chúng ta sống với tinh thần bênh vực, chiến đấu cho danh Chúa Jesus, và sẵn sàng trả lời giải thích cho những ai hỏi về lẽ đạo của  Đức Chúa Jesus Christ.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 28 tháng 21 năm 2018