Phần Thưởng Cho Sự Theo Chúa Giê-xu

“Phần Thưởng Cho Sự Theo Chúa Giê-xu”
KT: Ma-thi-ơ 19:27-30
MS Hoàng Ngọc Kha

Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.” (c.29)

1. Giá trả cho sự theo Chúa (c.27) The cost 
2. Phần thưởng của sự theo Chúa (c.28-29) The rewards
3. Lời cảnh cáo trong sự theo Chúa (c.30) The warning 

ÁP DỤNG:
– Không ai đi theo Chúa Jesus mà không phải trả giá. Giá mà chúng ta phải trả cho sự theo Chúa Jesus là sự liên hệ tạm bợ trong gia đình, là của cải vật chất đời nầy. Nếu chúng ta yêu con người và của cải vật chất hơn Chúa Jesus thì chúng ta không xứng là môn đồ của Chúa Jesus.
– Phần thưởng lớn cho những người ai hết lòng cam kết, dấng thân, và vâng phục đi theo Chúa Jesus là sự sống đời đời, sự vinh hiển, và sự đồng cai trị với Chúa Jesus.
– Những ai không tin hoặc không đi theo Chúa Jesus sẽ bị đoán phạt trong sự hư mất đời đời.
– Xin Chúa thêm ơn, thêm, nâng đỡ, và lòng can đảm trên mỗi chúng ta để đi theo Chúa Jesus cho đến cuối cùng.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 21 tháng 11 năm 2019