Giá Phải Trả Để Theo Chúa Giê-xu


“Giá Phải Trả Để Theo Chúa Giê-xu”

KT: Lu-ca 9:57-62
MS Hoàng Ngọc Kha

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.” (c.62)

Giá phải trả để theo Chúa Giê-xu là…
1. TỪ BỎ sự tiện nghi (c.57-58) 
Deny personal comfort 
2. TỪ BỎ sự giàu có (c.59-60) Deny personal riches
3. TỪ BỎ mối liên hệ (c.61-62) Deny personal relationship 

ÁP DỤNG:
– Tấm lòng kính sợ Chúa, yêu kính Chúa và hạ mình trước mặt Chúa sẽ giữ chúng ta không gây vấp phạm cho anh em mình. Gây cớ vấp phạm cho anh em mình là phạm tội với Chúa.
– Chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho anh em mình khi nhớ đến sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta mỗi ngày. Không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ cho chúng ta, cho nên không có tội nào mà chúng ta không thể tha thứ cho anh em mình.
– Khi nhận biết sự yếu đuối và bất toàn của chính mình, chúng ta càng cần phải nhờ cậy Chúa hơn.
– Mỗi chúng ta đều mang ơn và nặng nợ với Chúa. Chúng ta không thể nào đáp trả tất cả những ơn huệ Chúa đã ban trên đời sống mình. Vì vậy, sự hầu việc Chúa của chúng ta phải xuất phát từ lòng biết ơn Chúa.  Chúng ta không có điều gì để khoe khoang và kể công khi hầu việc Chúa.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 14 tháng 11 năm 2019