Hãy Giữ Lấy Mình!


“Hãy Giữ Lấy Mình!”

KT: Lu-ca 17:1-10
MS Hoàng Ngọc Kha

“Các ngươi hãy giữ lấy mình.” (c.3a)

Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải giữ lấy mình bằng cách…
1. Đừng gây cớ vấp phạm cho anh em mình (c.1-2)
2. Phải tha thứ cho anh em mình luôn luôn (c.3-4)
3. Phải trưởng thành trong đức tin (c.5-6)
4. Cần hạ mình trong phục vụ (c.7-10)

ÁP DỤNG:
– Tấm lòng kính sợ Chúa, yêu kính Chúa và hạ mình trước mặt Chúa sẽ giữ chúng ta không gây vấp phạm cho anh em mình. Gây cớ vấp phạm cho anh em mình là phạm tội với Chúa.
– Chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho anh em mình khi nhớ đến sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta mỗi ngày. Không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ cho chúng ta, cho nên không có tội nào mà chúng ta không thể tha thứ cho anh em mình.
– Khi nhận biết sự yếu đuối và bất toàn của chính mình, chúng ta càng cần phải nhờ cậy Chúa hơn.
– Mỗi chúng ta đều mang ơn và nặng nợ với Chúa. Chúng ta không thể nào đáp trả tất cả những ơn huệ Chúa đã ban trên đời sống mình. Vì vậy, sự hầu việc Chúa của chúng ta phải xuất phát từ lòng biết ơn Chúa.  Chúng ta không có điều gì để khoe khoang và kể công khi hầu việc Chúa.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 7 tháng 11 năm 2019