Hai Sự Sống Lại


“Hai Sự Sống Lại

KT: Giăng 5:25-29
MS Hoàng Ngọc Kha

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.” (c.25)

I. SỰ SỐNG LẠI CỦA TÂM LINH (c.25-27)
a. Khi nghe lời phán Chúa Jesus (c.25)

b. Bởi quyền năng Chúa Jesus (c.26)
c. Nhìn biết sự phán xét của Chúa Jesus (c.27)

II. SỰ SỐNG LẠI CỦA THÂN THỂ (c.28-29)
a. Cho người tin Chúa Jesus thì nhận lấy phước hạnh.

b. Cho người không tin Chúa Jesus thì chịu lấy sự đoán phạt.

ÁP DỤNG:
– Chúng ta đáp ứng với tấm lòng ăn năn tiếp nhận Chúa Jesus để đời sống tâm linh chúng ta được sống lại, và được tương giao với Đức Chúa Trời trong sự phước hạnh. “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”  (Cô-lô-se 3:1-2)
– Chúng ta nên vui mừng và run sợ trước sự phán xét công bình của Chúa Jesus. Ngài sẽ ban thưởng tùy theo mỗi công việc chúng ta đã làm.  “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Khải huyền 22:12)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 30 tháng 9 năm 2018