Đức Chúa Giê-xu Ngang Bằng Với Đức Chúa Trời


“Đức Chúa Giê-xu Ngang Bằng Với Đức Chúa Trời”

KT: Giăng 5:18-24
MS Hoàng Ngọc Kha

“…Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.” (c.18c)

Đức Chúa Jesus ngang bằng Đức Chúa Trời Jesus is equal with God:
1. Trong bản tánh In His nature (c.18)

2. Trong công việc In His work (c.19-20)
3. Trong quyền năng In His power (c.21)
4. Trong thẩm quyền In His authority (c.22)
5. Trong tôn kính In His honor (c.23-24)

ÁP DỤNG:
– Sự thành kiến, chống đối, và không tin lẽ thật về Đức Chúa Jesus sẽ dẫn đến sự mù lòa của tâm linh và sự hư mất của linh hồn.  Sự sống mỗi ngày và sự sống đời đời mà chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời trong Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
– Không ai tự mình có thể đến với Đức Chúa Jesus nếu không nhờ Đức Chúa Trời ban ơn, và cũng không ai có thể xưng Chúa Jesus là Chúa nếu không nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ.
– Đức Chúa Jesus là Đấng duy nhất có quyền năng để cứu, có thẩm quyền để giữ những ai tin nhận Ngài cho đến cuối cùng.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 20 tháng 1 năm 2019