Tìm Kiếm Giá Trị Tâm Linh

“Tìm Kiếm Giá Trị Tâm Linh”
KT: Cô-lô-se 3:1-4
MSNC Hoàng Ngọc Kha

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (c.2)

1. ĐƯỢC SỐNG LẠI VỚI ĐẤNG CHRIST (c.1-2)
a. Hãy tìm các sự ở trên trời.
   Các sự ở trên trời là những điều gì? Các sự trên trời như:
   1. Nước của Chúa
   2. Sự công bình của Chúa
   3. Sự vinh của hiển Chúa.
   4. Ý muốn của Chúa.
   5. Chương trình của Chúa.
   6. Sự hiện diện của Chúa.
   7. Nơi Chúa Jesus cai trị.
b. Hãy ham mến các sự ở trên trời.
c. Đừng ham mến các sự ở dưới đất.

2. ĐƯỢC GIẤU TRONG ĐẤNG CHRIST (c.3)
a. Được chia sẽ sự sống của Đấng Christ.
b. Được liên hệ mật thiết trong Đấng Christ.
c. Được an toàn đời đời trong Đấng.

3. ĐƯỢC VINH HIỂN TRONG CHRIST (c.4)
a. Thời gian Đấng Christ trở lại. “Khi nào Đấng Christ”
b. Đấng Christ “là sự sống của anh em”
c. Đấng Christ “sẽ hiện ra”
d. Chúng ta sẽ được vinh hiển.

ÁP DỤNG:
 – Chúa Jesus là trọng tâm của đời sống tôi. Tôi sẵn lòng đầu phục Ngài.
 – Tôi sẽ hết lòng sống cho Chúa Jesus và làm vinh hiển danh Ngài.
 – Tôi sẽ sống trong tinh thần tỉnh thức và mong chờ ngày Chúa Jesus hiện ra.

CÂU HỎI TRA XÉT TẤM LÒNG:
 – Tôi đang tìm kiếm điều gì trong đời nầy? Tâm linh hay vật chất?
 – Tôi có nghỉ rằng tất cả những gì mình có chỉ là tạm bợ và chóng qua?
 – Tôi đang sống cho ai? Cho Chúa Jesus hay cho thế gian?

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 5 tháng 11 năm 2017